معلم یک دانش آموز را برای دانلود بازی هایxxx امتحان منفجر کرد

Views: 647
معلم در جبران دانش آموز دانش آموز را لگد می زند. دلاوری جوان آنقدر برای کلاس ها گلزنی کرد که به هیچ وجه جای تعجب ندارد که او به پایان سال تحصیلی با عملکرد بسیار ضعیف رسید. اما عوضی به این دلیل دانلود بازی هایxxx اصلاً حمام نمی کرد ، زیرا او می دانست که معلم به دنبال این کار افتاده است. منتظر ماند تا آخرین دانش آموزان به خانه بروند و نزد معلم بیایند. دست انداز محروم کاملاً می دانست که این جانور برای چیست ، زیرا بیش از یک بار آمده بود. ماشو با معرفی دیک بزرگش در بیدمشک داغ این دو مرد ، ماشین ماجرا را به کمال لعنت برد.